Verkoopstyling

Verkoopstyling stelt zich ten doel te koop staande huizen dusdanig professioneel te restylen dat deze met een relatief laag budget zo snel mogelijk kunnen worden verkocht tegen de best mogelijke prijs.’ [Wikipedia].

Kwaliteitsgarantie

Door House of Kiki gecertificeerd.

Aangesloten bij CNVV (Centraal Netwerk voor Verkoopstylisten).

Werk met de ‘Hands – On aanpak; Geen dure rapporten maar gelijk aan de slag!

Hierdoor direct resultaat!

Gestylde woning door more viventes loont!

Even voorstellen

Inmiddels hebben wij tientallen te koop staande huizen voorzien van een nieuwe style. Bezoekers van de Open Huizendag blijken direct gevoelig te zijn voor een sfeer en de ruimte van een huis. more viventes is in staat om uw huis meer sfeer te geven en uw huis een ruimer effect te geven. Gaat u die uitdaging aan? Kies voor ervaring, kies voor more viventes!

Algemene voorwaarden more viventes

Verkoopstyling Bureau Van der Hoopstraat 53 2523 HE  te Den Haag                                     

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a.more viventes verkoopstyling te Den Haag handelsnaam van Joyce Alice Seegers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54481759, gevestigd aan de van der Hoopstraat 53, 2523 HE te Den Haag.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met more viventes verkoopstyling te Den Haag een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en more viventes verkoopstyling te Den Haag.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met more viventes verkoopstyling te Den Haag. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. more viventes verkoopstyling te Den Haag en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

more viventes verkoopstyling te Den Haag draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door more viventes verkoopstyling te Den Haag opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van more viventes verkoopstyling te Den Haag een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door more viventes verkoopstyling te Den Haag te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door more viventes. Verkoopstyling  te Den Haag op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3  Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van more viventes verkoopstyling te Den Haag op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van more viventes verkoopstyling te Den Haag.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. more viventes verkoopstyling te Den Haag kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. more viventes verkoopstyling te  is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door more viventes verkoopstyling te Den Haag geleverde dienst(en).
7.2. more viventes verkoopstyling te Den Haag is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. more viventes verkoopstyling te Den Haag biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan more viventes  verkoopstyling te Den Haag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan more viventes verkoopstyling te Den Haag worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is more viventes verkoopstyling te Den Haag  niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan more viventes verkoopstyling te Den Haag zijn verstrekt, heeft more viventes verkoopstyling te Den Haag het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. more viventes verkoopstyling te Den Haag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat more viventes verkoopstyling te Den Haag is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor more viventes verkoopstyling te Den Haag kenbaar behoorde te zijn.
7.5. more viventes verkoopstyling te Den Haag is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien more viventes  verkoopstyling te Den Haag desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens more viventes verkoopstyling te Den Haag die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij more viventes verkoopstyling te Den Haag zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt more viventes verkoopstyling te Den Haag ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar more viventes  verkoopstyling te Den Haag geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.


Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan more viventes verkoopstyling te Den Haag kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal more viventes verkoopstyling te Den Haag de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door more viventes verkoopstyling te Den Haag worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. more viventes verkoopstyling te  Den Haag zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. more viventes  verkoopstyling te Den Haag is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is more viventes verkoopstyling te Den Haag gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. more viventes verkoopstyling te Den Haag is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift more viventes  verkoopstyling te Den Haag tot mededeling verplicht.
10.4. more viventes verkoopstyling te Den Haag heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat more viventes verkoopstyling te Den Haag de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en more viventes verkoopstyling te Den Haag is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.


Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van more viventes  verkoopstyling te Den Haag voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door more viventes verkoopstyling te Den Haag gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.